در مورد ما
Logo_

در مورد ما


ماموریت

توسعه فرهنگ و هویت سازمانی از طریق آگاهی بخشی موثر، مستقل و شفاف

راهبردها

توسعه مشارکت کارکنان

ارتقای دانش عمومی

خبررسانی دقیق و سریع

الگوبرداری مستمر از رسانه های فعال در این زمینه

تلطیف فضا

تقویت فرهنگ گفتمان و پاسخگویی

ارزش ها

امانتداری

رعایت اصول اخلاقی

وارد نشدن به حیطه خصوصی افراد

داشتن دیدگاه کلان و پرهیز از پرداختن به مساله های جزئی

شفاف بودن و انتقادپذیری